OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění předpisů pozdějších (dále také jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvního vztahu uzavíraného mezi společností TZV CZ s.r.o., IČO 05688477, se sídlem Libčany č.p. 230, 503 22 Libčany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38582 (dále také jen „společnost TZV CZ“ nebo „poskytovatel“) a jejím zákazníkem (dále také jen „zákazník“ nebo „objednatel“); (poskytovatel a objednatel dále také společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“), kdy předmětem smluvního vztahu je na jedné straně závazek společnosti TZV CZ poskytnout zákazníkovi sjednané služby a na druhé straně závazek zákazníka zaplatit za poskytnuté služby ujednanou cenu. Tyto VOP jsou nedílnou součástí všech právních jednání společnosti TZV CZ, zejména všech smluvních ujednání uzavřených mezi společností TZV CZ a zákazníkem, jakož i jakýchkoliv jiných ujednání a jednání společnosti TZV CZ a zákazníka.
Ustanovení, která se liší od těchto VOP, mohou být ujednána smluvními stranami písemně v příslušném dokumentu, jehož jsou tyto VOP nedílnou součástí (např. ve smlouvě o poskytnutí služeb), a tato odlišná ujednání musí být oběma smluvními stranami datována a podepsána, a v takovém případě se použijí před ustanoveními těchto VOP. Nejsou-li taková ujednání sjednána mezi smluvními stranami způsobem dle předchozí věty, pak jsou neplatná a na daný vztah se použijí tyto VOP.
Pokud mají smluvní strany v den účinnosti těchto VOP uzavřeny rámcové smlouvy či jakékoliv trvající smlouvy, tyto VOP pozmění případná odlišná ustanovení v těchto existujících smlouvách, a to s účinností ode dne, kdy budou tyto VOP zákazníkem přijaty ve smyslu článku 2) těchto VOP. Tyto VOP budou mezi smluvními stranami rovněž platné dále pro každé další smluvní ujednání mezi těmito smluvními stranami uzavírané na základě trvající či rámcové smlouvy. Zákazník zadáním objednávky, potvrzením objednávky nebo uzavřením smlouvy se společností TZV CZ potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s tím, že VOP tvoří nedílnou a závaznou součást předmětné uzavírané smlouvy. Tyto VOP mohou být přijaty zákazníkem také jakýmkoli jiným způsobem, pokud z chování zákazníka vyplývá, že se s těmito podmínkami seznámil. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách společnosti TZV CZ www.technicka-zkusebna.cz. Na žádost zákazníka může společnost TZV CZ rovněž zaslat aktuální verzi VOP poštou nebo e-mailem. Pokud jednotlivá ustanovení VOP jsou nebo se stanou neplatnými či neúčinnými, nemají tato ustanovení vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

2) OBJEDNÁVKY, UZAVŘENÍ SMLOUVY, ZMĚNA PLNĚNÍ


Smlouva mezi smluvními stranami je uzavřena buďto v listinné podobě podepsané smluvními stranami anebo přijetím objednávky podané zákazníkem ze strany společnosti TZV CZ (dále také jen „smlouva“). Podmínkou uzavření smlouvy na poskytnutí služby společností TZV CZ je řádné a úspěšné zadání objednávky zákazníkem, a to na služby, které se nachází v aktuální obchodní nabídce společnosti TZV CZ. Úspěšné zadání objednávky ze strany zákazníka se považuje za učinění nabídky k uzavření příslušné smlouvy ze strany zákazníka směrem k společnosti TZV CZ (návrh na uzavření smlouvy) a zákazník tak závazně a neodvolatelně prohlašuje, že chce, aby mu byla poskytnuta objednaná služba. Zákazník nemůže odmítnout přijmout službu, kterou společnost TZV CZ poskytla v souladu s jeho objednávkou.Objednávka musí být zákazníkem zadána písemně, a to osobně v sídle či provozovně společnosti TZV CZ, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo pomocí e-mailu. Tato objednávka musí pro svou úplnost obsahovat vždy alespoň datum, specifikaci objednávaných služeb, požadovaný termín dodání a platební podmínky. Neúplná objednávka nemusí být společností TZV CZ zpracována.
Smlouva je uzavřena a stává se mezi smluvními stranami účinnou okamžikem, kdy společnost TZV CZ prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailové zprávy potvrdí přijetí objednávky zákazníka k vyřízení, popřípadě zahájením plnění objednávky ze strany TZV CZ. Potvrzení objednávky musí obsahovat zejména potvrzení ceny, platebních podmínek a termínu dodání služeb. Společnost TZV CZ je oprávněna v potvrzení objednávky uvést pozdější datum účinnosti smlouvy oproti ujednání v tomto odstavci. Změny smlouvy či VOP vyžadují vždy písemnou formu. Pokud předmět plnění nebyl zákazníkem podrobně specifikován, vykonává společnost TZV CZ činnosti, které považuje pro provedení smluveného plnění (dále také jen „zakázka“) za nezbytné. V případě potřeby změny či rozšíření rozsahu sjednaného plnění (poskytovaných služeb), je nutná písemná dohoda o změně plnění a podmínkách této změny (např. jiný časový rozvrh, cena apod.). Jestliže se strany na podmínkách změny plnění nedohodnou, není společnost TZV CZ povinna provádět jiná než původně sjednaná plnění dle smlouvy.

3) PODMÍNKY SMLOUVY, POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od jednotlivé objednávky – zcela nebo zčásti, a to za podmínek uvedených v těchto VOP, ve smlouvě nebo v občanském zákoníku. Společnost TZV CZ pečlivě a v souladu se zadáním a dotčenými předpisy provádí plnění. Společnost TZV CZ má uzavřeno běžné pojištění k provozu své činnosti. Společnost TZV CZ má právo zadat plnění zakázky či jednotlivé části subdodavatelům, k čemuž zákazník uděluje svůj souhlas.
Jestliže zákazník neplní své povinnosti podle těchto VOP či smlouvy nebo jestliže vzniknou jiné okolnosti, které nevzniknou zaviněním společnosti TZV CZ, má společnost TZV CZ právo své plnění pozastavit, dokud nebude tato povinnost splněna nebo dokud tato okolnost nepomine. Trvá-li prodlení se splněním povinnosti a/nebo uvedená okolnost déle jak 30 dnů, má společnost TZV CZ právo od smlouvy s účinky do budoucna odstoupit. Zákazník je povinen společnost TZV CZ seznámit se všemi podmínkami, podklady, informacemi a dokumenty souvisejícími s plněním, a to nejpozději do 10 dnů před započetím poskytování služeb dle objednávky, a to na vlastní náklad. Zákazník je dále povinen, poskytnout společnosti TZV CZ předmět zakázky, zařízení, nástroje, výkresy, ostatní dokumentaci a kvalifikovaný odpovědný personál za účelem provedení zakázky, je povinen asistovat a účastnit se provádění zakázky, a bude-li to třeba, je povinen poskytnout speciální vybavení, jakož i poskytnout jakoukoliv další potřebnou součinnost.
Zákazník se zavazuje okamžitě informovat společnost TZV CZ o veškerých změnách údajů týkajících se zákazníka, zejména pak o změně adresy bydliště/sídla zákazníka, změně osob oprávněných zastupovat zákazníka, a také o všech dalších změnách – mj. o zahájení insolvenčního řízení nebo o vstupu do likvidace. Výše uvedenou zprávu musí zákazník písemně odeslat společnosti TZV CZ doporučeným dopisem nejpozději do 7 dnů ode dne změny či vzniku skutečnosti, kterou je povinen nahlásit společnosti TZV CZ. Pokud zákazník včas neinformuje o změně svého bydliště/sídla, považují se dopisy zasílané společností TZV CZ na původní adresu bydliště/sídla za doručené třetí pracovní den po jejich odeslání.
Místem plnění služby je provozovna společnosti TZV CZ, není-li v objednávce anebo v potvrzení objednávky uvedeno místo jiné. Zákazník se dále zavazuje, že pokud je místem plnění jiné místo než provozovna společnosti TZV CZ, pak na vlastní náklad poskytne společnosti TZV CZ na pracovišti bezplatně elektrickou energii a odpovídající osvětlení, ponese odpovědnost za bezpečnost (zejména BOZP a PO), zajistí veškeré ochranné pomůcky, prostředí a zařízení odpovídající právním předpisům.
Zákazník je povinen chránit dobré jméno a firmu společnosti TZV CZ a bez jejího předchozího písemného souhlasu nesmí užít logo TZV CZ ani jiným způsobem odkazovat na obchodní spolupráci s TZV CZ. Veškeré reklamace a stížnosti je zákazník povinen podat společnosti TZV CZ písemně bezodkladně poté, co se o nich dozvěděl, a to s vylíčením všech podstatných skutečností. Společnost TZV CZ vyřeší reklamace a stížnosti v souladu s reklamačním řádem, který je k dispozici na www.technicka-zkusebna.cz

4) CENA


Ceny služeb uvedené v cenících společnosti TZV CZ nelze považovat za závaznou nabídku k uzavření smlouvy o poskytování služeb ve smyslu občanského zákoníku, ale pouze za návrh podmínek pro zákazníka, na jejichž základě může službu/y objednat, tedy učinit nabídku k uzavření smlouvy o poskytování služeb (dále také též „informační cena služby“). Blíže v článku 2) těchto VOP.
Konečná cena služby, která je součástí a podstatnou náležitostí uzavřené smlouvy mezi společností TZV CZ a zákazníkem stran poskytnutí služby je až cena ve výši uvedené společností TZV CZ v potvrzení o přijetí objednávky zákazníka k realizaci dle článku 2) těchto VOP (dále též jen „cena služby“). Ke konečné ceně služby bude přičtena daň z přidané hodnoty (DPH) podle platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění.
V případě přerušení či pozastavení poskytování plnění z důvodu způsobeného porušením smlouvy na straně zákazníka, má společnost TZV CZ nárok na smluvní pokutu ve výši měsíční ceny (odměny) plnění; není-li cena vázána na kalendářní měsíce ani na výkaz práce (přičemž je rozhodné penzum, které by bylo poskytnuto, kdyby k přerušení či zastavení plnění nedošlo), pak v paušální výši 10.000,- Kč. Nárok na náhradu újmy v plné výši tím není dotčen.

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY


Zákazník je povinen zaplatit cenu za poskytnuté služby, příslušnou sazbu DPH a případné další náklady a poplatky dle smlouvy ve lhůtě splatnosti, která bude uvedena v daňovém dokladu – faktuře vystavené společností TZV CZ. Společnost TZV CZ má právo před zahájením a během plnění požadovat zálohu. Zákazník je povinen tuto k výzvě společnosti TZV CZ bezodkladně poskytnout.
Pro případ déle trvajících smluvních vztahů vystavuje společnost TZV CZ daňové doklady – faktury měsíčně, a to vždy za v daném měsíci provedená plnění či jejich části, a to k poslednímu dni daného měsíce. Faktury jsou splatné do 14 dní od data vystavení faktury, pokud není dohodnuto jinak.
Pokud jakákoli platba dle jakékoli smlouvy uzavřené mezi stranami není k datu splatnosti uhrazena a/nebo zákazník neposkytne vyžádanou zálohu, je společnost TZV CZ oprávněna plnění zakázky zastavit a rovněž je oprávněna ani zčásti neposkytnout i jakákoli další plnění na základě jiných smluv či tato plnění zastavit. Současně je společnost TZV CZ oprávněna od smlouvy, jakož i od všech dalších smluv uzavřených se zákazníkem, odstoupit.
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zákazníka s úhradou ceny (anebo jakékoliv její části) oproti termínu splatnosti uvedeném na příslušném daňovém dokladu vystaveném společnosti TZV CZ, je zákazník povinen uhradit společnosti TZV CZ smluvní pokutu za porušení povinnosti zákazníka uhradit cenu za poskytnuté služby řádně a včas, a to ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny za každý i jen započatý den prodlení zákazníka s úhradou, až do data zaplacení ceny za poskytnuté služby v plné výši. Tímto ustanovením není dotčen nárok společnosti TZV CZ na náhradu škody v plné výši.
Platba za cenu služby se provádí bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti TZV CZ uvedený v daňovém dokladu – faktuře nebo v hotovosti ve výši povolené právními předpisy. Za den úhrady ceny služby se považuje den připsání částky na bankovní účet společnosti TZV CZ nebo den platby v hotovosti v pokladně společnosti TZV CZ.
Zákazník souhlasí se zasíláním daňových dokladů – faktur společností TZV CZ v elektronické podobě. Zákazník není oprávněn použít vůči pohledávce společnosti TZV CZ na úhradu ceny plnění jakékoli své pohledávky, pokud mu tyto nebyly pravomocně přiznány soudním rozhodnutím.

6) ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU A ZA VADY


Společnost TZV CZ odpovídá za újmu vzniklou zákazníkovi pouze v rozsahu a za podmínek uvedených dále těchto VOP. Smluvní strany se s přihlédnutím k § 2898 občanského zákoníku dohodly, že společnost TZV CZ odpovídá pouze za zavinění, a je povinna k náhradě újmy způsobené zákazníkovi v důsledku porušení povinnosti společnosti TZV CZ ze smluv nebo újmy vzniklé v souvislosti se smlouvami uzavřenými mezi společností TZV CZ a zákazníkem pouze v případě, že půjde o újmu způsobenou společností TZV CZ úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Za újmu se přitom považuje pouze přímá škoda na majetku zákazníka. Společnost TZV CZ zejména neodpovídá za ušlý zisk a jiné další újmy, zejména nemajetkové újmy, vzniklé zákazníkovi. Výše újmy, k jejíž úhradě je společnost TZV CZ povinna, je na základě dohody smluvních stran omezena částkou odpovídající zisku (bez DPH) společnosti TZV CZ z té smlouvy, ze které nebo v souvislosti se kterou došlo ke vzniku újmy na straně zákazníka. Nad rámec této částky není společnost TZV CZ povinna újmu zákazníkovi hradit a zákazník se práva na úhradu této újmy vzdává.
V případě, že společnost TZV CZ na základě smlouvy vystupuje jako subdodavatel zákazníka a objednateli zákazníka by vznikl vůči společnosti TZV CZ mimosmluvní nárok na náhradu újmy, je zákazník povinen společnost TZV CZ v celém rozsahu uplatňované újmy odškodnit, jako by objednateli zákazníka odpovídal zákazník, pokud takovou újmu nezavinila hrubě nedbalostním nebo úmyslným jednáním výlučně společnost TZV CZ.
Veškeré nároky zákazníka na náhradu újmy nebo z vadného plnění musí zákazník uplatnit u společnosti TZV CZ písemně, a bezodkladně poté, co zákazník újmu nebo vadu zjistil nebo měl zjistit, avšak nejpozději do jednoho (1) roku od provedení zakázky či části zakázky (resp. od přijetí plnění zákazníkem), na kterou se tato újma nebo vada vztahuje, jinak jeho nároky zanikají. Plnění se má za přijaté nejpozději dnem úhrady jeho ceny zákazníkem.
Zákazník odpovídá společnosti TZV CZ i za nemajetkovou újmu, zejména, pokud porušil povinnost mlčenlivosti či poškodil obchodní jméno či firmu TZV CZ, nebo se dopustil jednání, která by mohla společnost TZV CZ poškodit, ačkoli ke vzniku škody nedošlo.

7) PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY


Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy či jednotlivé objednávky – zcela nebo zčásti, a to za podmínek uvedených v těchto VOP, ve smlouvě nebo v občanském zákoníku. Kromě již v těchto VOP zmíněných případech mají strany právo od smlouvy s účinky do budoucna odstoupit tehdy, pokud druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo je s ní zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo v němž byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
Dále mají strany právo od smlouvy odstoupit, pokud jedna strana podstatně poruší smlouvu a do 30 dní ode dne oznámení porušení druhou stranou nedojde k jeho nápravě, anebo se dopustí opakovaného porušení svých ze smlouvy plynoucích povinností (3x a více).
Společnost TZV CZ má dále právo od smlouvy odstoupit zejména, pokud zákazník opakovaně neposkytuje vyžádanou součinnost, dává společnosti TZV CZ opakovaně nevhodné pokyny, na kterých trvá (např. požadavky uchylující se od smlouvy nebo předepsaných norem), je v prodlení s jakoukoli platbou z jakékoli smlouvy uzavřené se společností TZV CZ o více než 30 dnů.
Dokud společnost TZV CZ nevyužije svého práva odstoupit, má právo ze stejných důvodů pozastavit jakákoli plnění z jakýchkoli smluv uzavřených se zákazníkem, přičemž v takovém případě není v prodlení s plněním smlouvy, a zákazník nemá v takovém případě vůči společnosti TZV CZ žádné nároky z odpovědnosti za újmu, přičemž lhůta k plnění se prodlužuje o celou dobu, kdy je zákazník v prodlení.
Pokud společnost TZV CZ od smlouvy odstoupí, má právo na úhradu ceny části již provedené zakázky, a to v souvislosti se zakázkou vynaložených nákladů (např. odměny subdodavatelů, ceny materiálu apod.) a ušlého zisku. Pokud zákazník odstoupil od smlouvy z důvodů jejího porušení společností TZV CZ, má zákazník právo, vznikne-li mu újma, na odškodnění podle článku 6) VOP.
Odstoupení lze učinit pouze písemně a zaslat na adresu druhé smluvní strany doporučeným dopisem s využitím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem s elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky. Odstoupení od smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění (tj. provedené práce) na základě této smlouvy. Odstoupení od smlouvy mají dle dohody smluvních stran účinku do budoucna, tj. odstoupení je s účinky ex nunc. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení zůstávají v platnosti ustanovení těchto VOP a smlouvy týkající se smluvních pokut, úroků a ustanovení o náhradě škody a cenová ujednání obsažená ve VOP, smlouvě či ceníku. Pokud je smlouva uzavřena jako rámcová nebo na dobu neurčitou, mohou tuto obě strany kdykoli i bez udání důvodu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou tří (3) měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď straně doručena.

8) VYŠŠÍ MOC


Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy, mající bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území České republiky. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

9) OCHRANA ÚDAJŮ A INFORMACÍ


Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které se týkají předmětu plnění dle smlouvy a které přímo nebo nepřímo získaly od druhé strany v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy a/nebo jsou obsaženy ve smlouvě a/nebo jí v souvislosti se smlouvou sdělí druhá strana a/nebo se týkají strany, jejích obchodních partnerů nebo informací, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít povahu obchodního tajemství strany nebo o jakýchkoli jiných důvěrných informací, které jsou jim známy a jejichž sdělení třetí osobě by mohlo druhé straně způsobit jakoukoli újmy („důvěrné informace“) a zavazují se, že důvěrné informace nezneužijí a bez předchozího písemného souhlasu druhé strany neposkytnou třetí osobě.
Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrný údaj ve smyslu § 1730 občanského zákoníku a současně za obchodní tajemství ve smyslu § 504 téhož zákona, pokud je některá ze stran jako obchodní tajemství vůči druhé straně označí. Veškeré dohody mezi zákazníkem a společností TZV CZ jsou důvěrné. Zákazník se zavazuje, že jejich obsah nesdělí třetím osobám. Veškeré reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek společnosti TZV CZ jsou chráněna autorským právem, zákonem o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o nekalé soutěži. Bez písemného souhlasu společnosti TZV CZ je výslovně zakázáno jejich šíření a kopírování či užití jakýmkoliv způsobem.
Smluvní strany se dohodly, že společnost TZV CZ je oprávněna zpracovávat důvěrné informace a používat je pro vlastní interní potřeby. Společnost TZV CZ je oprávněna pořizovat kopie převzatých anebo vypracovaných dokumentů a tyto archivovat.
Osobní údaje zákazníka budou zpracovány společností TZV CZ v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující poskytuje osobní údaje společnosti TZV CZ dobrovolně a souhlasí se zpracováním osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, IČ, DIČ, e-mailová adresa, telefonní a faxové číslo, v případě zaměstnanců zákazníka zmocněných jednat pak navíc v rozsahu datum narození a adresa bydliště. Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (a osobních údajů osob jednajících jeho jménem) pro obchodní účely společnosti TZV CZ a zejména pro realizace práv ze smluvních vztahů zákazníka se společností TZV CZ. Zpracováním osobních údajů může společnost TZV CZ pověřit třetí osobu. Zákazník se zavazuje informovat společnost TZV CZ o změně osobních údajů. Zákazník je povinen před předáním osobních údajů společnosti TZV CZ zabezpečit případná poučení či souhlasy dotčených osob. Ustanovení tohoto článku platí i po ukončení nebo zániku smlouvy, a to po dobu pěti let.
Společnost TZV CZ je autorem výsledku, který může vzniknout v důsledku plnění dle smlouvy. Zákazník má právo výsledek používat a vycházet z něj pouze pro vlastní potřeby. Společnost TZV CZ nenese odpovědnost za výsledek nebo používání výsledku vůči jiným osobám, než je zákazník.

10) ZMĚNY VOP


Zákazník se zavazuje průběžně se seznamovat s platným a aktuálním zněním těchto VOP a řídit se jimi. Společnost TZV CZ je oprávněna v přiměřeném rozsahu, zejména v závislosti na změnách právních předpisů nebo pokud vznikne jiná rozumná potřeba jejich pozdější změny, kdykoliv jednostranně měnit, doplňovat nebo jinak upravovat tyto VOP. Je však současně povinna o takové změně informovat zákazníka tak, že bude minimálně 10 (deset) dnů předem zveřejněno upozornění o připravované změně VOP na webových stránkách www.technicka-zkusebna.cz spolu s úplným zněním aktualizované verze VOP a informací o přesném datu, kdy nové znění VOP vstoupí v účinnost. Společnost TZV CZ současně vyvine úsilí, aby o změnách informovala zákazníka individuálně, a to elektronickou formou na zákazníkem poskytnutou e-mailovou adresu, popř. uvedením informací na daňovém dokladu – faktuře. Každý zákazník bude mít možnost před nabytím účinnosti aktualizované verze VOP jednostranně písemně doporučeným dopisem s potvrzením o doručení vyjádřit nesouhlas s těmi změnami VOP, které se budou přímo dotýkat jeho práv a povinností a z tohoto důvodu vypovědět se společností TZV CZ smlouvu. Výpovědní doba bude v tomto případě dva měsíce a začne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení nesouhlasu s novými VOP. V případě, že zákazník nedoručí společnosti TZV CZ písemný nesouhlas s novým zněním VOP nejpozději v den předcházející dni, kdy nové znění VOP vstoupí v účinnost, platí, že s novým zněním VOP souhlasí. Aktualizované znění VOP nabude účinnosti datem uvedeným na webových stránkách společnosti TZV CZ, zpravidla k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po zveřejnění nového znění VOP, a počínaje tímto datem zcela nahradí dosavadní znění VOP pro všechny zákazníky.

11) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


Aplikace obchodních podmínek zákazníka na smluvní vztahy se společností TZV CZ je vyloučena. Pokud obchodní podmínky zákazníka platně a účinně vylučují aplikaci těchto VOP jako celek, nevznikne mezi stranami dohoda o podmínkách poskytování plnění a smlouva není uzavřena, nejednáli-se o smlouvu v písemné podobě podepsané oběma stranami na jedné listině.
Žádná strana není oprávněna postoupit ani převést svá práva a povinnosti, jež jí vyplývají ze smlouvy, ani smlouvu samotnou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Zákazník potvrzuje, že všechny doložky obsažené ve smlouvě a VOP mu jsou srozumitelné, nejsou pro něj nevýhodné a smlouva ani VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. Strany se dohodly, že na jejich smluvní vztah se neaplikují ustanovení týkajících se smluv uzavíraných adhezním způsobem (ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku).
Smluvní vztah a práva a povinnosti stran z něj plynoucí, jakož i smlouva samotná a tyto VOP se řídí českým právním řádem s vyloučením odkazujících norem na cizí právo a mezinárodního obchodního práva. V případě vzniku sporu mezi stranami souvisejícím se smlouvou a právy a povinnostmi stran ze smluvního vztahu plynoucích je příslušným soudem obecný soud v místě sídla společnosti TZV CZ.
V záležitostech neupravených těmito VOP budou použity platné právní předpisy České republiky, zejména předpisy občanského zákoníku. Veškeré spory mezi zákazníkem a společností TZV CZ vzniklé na základě či v souvislosti s uzavřenými smlouvami mezi smluvními stranami nebo těmito VOP bude řešit soud místně příslušný podle sídla společnosti TZV CZ.
Pro vyloučení veškerých pochybností si smluvní strany v případě kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou a těmito VOP sjednávají výlučnou pravomoc českých soudů a rovněž podřízenost veškerých smluv a těchto VOP právnímu řádu České republiky.

Tyto VOP nabývají účinnosti ke dni 01.06.2017.

  V Libčanech, dne 15.05.2017  
TZV CZ s.r.o. Vladimír Pohl, jednatel